Документация за провеждане на процедура избор с публична покана (2)

logo s

Документация за провеждане на процедура избор с публична покана на "Никос Хранинженеринг" ЕООД, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0971-C01, с предмет:

"Закупуване на ДМА и ДНА – високотехнологично оборудване за производство на машини, съоръжения и автоматизирани технологични линии за млекопреработвателната промишленост, по обособена позиция 7: „Машина за огъване на тръби с дорник” – 1 брой.

Документацията може да изтеглите оттук. (
прикачен файл)