Одобрен проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020

logo s

На 09 Февруари 2016 година „Никос Хранинженеринг” ЕООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG 16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, за изпълнението на Проект „BG16RFOP002-2.001-0971-C01„Подобряване на производствения капацитет за конкурентоспособност и растеж на „Никос Хранинженеринг” – Добрич”.

Главната целе Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на “Никос Хранинженеринг” ЕООД, чрез инвестиции във високотехнологично оборудване и нови технологии за производство на машини и автоматизирани технологични линии за мрекопреработвателната промишленост.

Специфичните цели са свързани с:

Оптимизиране и подобряване на производствените процеси за постигане на по-висока производителност и намаляване на производствените разходи, чрез автоматизирано управление и механизация по цялата производствена верига;

Подобряване на ресурсната ефективност на производствения процес, чрез внедряване на технология за намаляване на производствения отпадък с до 30 %.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

Повишаване на производителността с 21 %, чрез механизиране и автоматизиране на производствените процеси;

Увеличаване на експортния потенциал с над 100 %;

Подобряване на ресурсната ефективност, чрез внедряване на технология за намаляване на производствения отпадък с до 30 %.

Основните дейности са свързани с инвестиции в подобряване на производствените процеси и за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.


Общата стойност на проекта е  574 659.51 лв., от които 341 922.41 лв. европейско финансиране, 60 339.25 лв. национално съфинансиране и 172 397.85 лв. самофинансиране от бенефициента.
 
www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0971-C01„Подобряване на производствения капацитет за конкурентоспособност и растеж

на „Никос Хранинженеринг” – Добрич”, финансиран по ОПИК 2014 – 2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Никос Хранинженеринг” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.